( စကတငဘ – ၁၇ ၂၀၁၈ ) စပ

( စကတငဘ – ၁၇ ၂၀၁၈ ) စပ တကဖန မနခတ တရပပညတငပငဖတက ကနတငပငသ႔ ၀ငရက အပ တနလန႔တင အနကဖကသ႔ ဆကလကရ႔လ
======================
တငတရပပငလယမ အနကဖကသ႔ ဥတညလသ စပတကဖန မနခတ သည ဟငကငင တရတနငငတငပင မသညထနစ ရသနစခပ အဓကသယ ယပ႔ဆငရ၀နဆငမ႔မ ပတတကက သနငခသ လအမက ဘလတရသ႔ ရ႔ပငပရခငဖင မနတငၾကင ထခကဆရမ႔မဖစစခၾကင တရတမလ၀သဗရက ပၾကသညဟ Reuters က ယန႔ရသသည

လကရဆယစစ အငအအပငထနဆ တစနရ ၁၂၄ မင လတကနဖင တငတရတပငလယအ မနတငဖတကစဥ ဖလစပငမကပင လ ၅၀ သဆ ကငကငင မကအတ႔တင မပမ႔မဖစပၚခရသလည ယန႔ ( တနလ န႔ ) တင ဘ႑ရင အခအရၾက ရ၀နဆငမ႔မ ပမနအတင ဆကလကဆငရကနပဖစ သည

ဟငကငင မကအတင ဆရသရၾကရလမ႔မဖစပခပ လလဆယ ပကစသဆ သတငမ အတအကမသရသခ တရတနငငပင China Central Television ကမ လဥရ သန ၁၀၀ ကနထငရ ဂမဒငပညနယတင သဆသ ၂-ဥ ရပဖစသညဟ သတငထတလငခသည

ဂမဒငင ဆကစပလက ဂငဇပညနယတင မစ ၃၈ စင ရၾကရလမည သတပခကမထတပနထသည ကမခတစလက မလ၀သစငၾကညရစခန ၁၂-ခက ထက ရလငသတငပခကမ ပပ႔ထပ လယမ ၁၃,၃၀၀ ဟတတ ပကစဆရၾကင သရရသည

ဂမဒငပညနယတင တနဂန႔ ညပင ဒသခ လဥရ ၂.၄၅ သနက ဘလတရသ႔ ရ႔ပငပခရၾကင တရပနငငပင ဆငဟသတငဌနက ၾကညသည

တရတမလ၀သအဆအရ စပတကဖန မနခတ သည ယန႔ တနလန႔ ( မနမစတခန ) ၀၄၃၀ ခန႔တင တစနရလင မင ၁၀၀ လတကနဖင ၀ငရကခပနက အပပငမနတင အဖစ အပသပဖစၾကင ထမတစဆင အနကဖက ဂငဇင ယနနပညနယမသ႔ ဆကလက ရ႔လသလမမညဟ ခန႔မနထသည

(( မနတငတ႔ သဘ၀မ မညမပင ပငထနအငအကငသလည ကနတငပငသ႔ ၀ငရကလလင အပ ပကပယသမဖစပသည ရင႔မရရခငင ဖတသနရ မမကပင အဆကအအ တငတန ကနမငစသညတ႔က ဖတသနသညအခ မလလတကနနထက အလနအမငလကပ လပလငမဖစက ၾကလအပလင နကဆပကပသမဖစပသည ယခအတငဆလင မနမနငငအထကပငတင စပ တကဖန မနခတ တစဖစလ လပလငမၾကင မသညထနစ ရသနနင ဖယရပသည သကဆငရ မလ၀သဌန သတငထတပနခကမက အလထ သသပခငသ အမနကနဆဖစပသည သတငဘသပနသ ))

SEPTEMBER 17, 2018 / 7:21 AM / UPDATED AN HOUR AGO

Hong Kong, southern China clean up after super typhoon
3 MIN READ

SHANGHAI (Reuters) – The financial hub of Hong Kong began clearing up on Monday after being battered by one of the strongest typhoons in recent years, with financial markets and offices operating as normal.

Super typhoon Mangkhut, with hurricane-force winds well over 200 kilometers per hour (124 miles It then skirted south of Hong Kong and the neighboring gambling hub of Macau, before making landfall in China.

Parts of Hong Kong and Macau were severely flooded, though there were no immediate reports of fatalities. China Central Television, the state broadcaster, said four people had been killed in Guangdong, Chinas most populous province of over 100 million residents.

The state broadcaster also said flood warnings had been issued for 38 rivers in the neighboring region of Guangxi, while 12 coastal monitoring stations reported their biggest-ever waves. It also said more than 13,300 hectares of farmland had been damaged.

As many as 2.45 million people in Guangdong province had been relocated on Sunday night, the official Xinhua news agency reported.

3 thoughts on “( စကတငဘ – ၁၇ ၂၀၁၈ ) စပ

  1. ခဘညရစနရသတငအၿပမဇလသတငလနထငမတယသတ႔ကတပမနအနအထဘထတပနသတယမနခတအသတမၾကမလတဖစဖစတယလ႔သမတရလမပ

  2. Sai, (( မနတငတ႔ သဘ၀မ မညမပင ပငထနအငအကငသလည ကနတငပငသ႔ ၀ငရကလလင အပ ပကပယသမဖစပသည ရင႔မရရခငင ဖတသနရ မမကပင အဆကအအ တငတန ကနမငစသညတ႔က ဖတသနသညအခ မလလတကနနထက အလနအမငလကပ လပလငမဖစက ၾကလအပလင နကဆပကပသမဖစပသည ယခအတငဆလင မနမနငငအထကပငတင စပ တကဖန မနခတ တစဖစလ လပလငမၾကင မသညထနစ ရသနနင ဖယရပသည သကဆငရ မလ၀သဌန သတငထတပနခကမက အလထ သသပခငသ အမနကနဆဖစပသည ))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *